1    Waarvoor dient deze privacy policy en cookie policy?

Alfie The Duke Creative Web Solutions is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang is. Deze privacy en cookie policy beoogt u op een behoorlijke en transparante wijze te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en is bedoeld om uit te leggen wat cookies zijn, hoe wij ze op onze Website gebruiken en hoe u ze kunt beheren.  

Deze privacy en cookie policy is van toepassing op de verwerking van al uw persoonsgegevens op de website http://alfietheduke.com (hierna: “Website”) van de Eenmanszaak Alfie The Duke (hierna: “wij”, “ons”, of “Alfie The Duke”).

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website zou worden verwezen.

Deze privacy policy is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website.

Als u bij het lezen van deze privacy policy vragen zou hebben, kunt u ons steeds per e-mail bereiken via: hello@alfietheduke.com.

2    Privacy policy

2.1     De verwerking van uw persoonsgegevens

2.1.1 Alfie The Duke, met maatschappelijke zetel te Mol en ingeschreven in het KBO onder het nummer 0801.930.177, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Alfie The Duke is in die zin de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepaalt en instaat voor de rechtmatige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

2.1.2 Alfie The Duke treft alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De advocaten, aangestelden en medewerkers van Alfie The Duke alsook dienstverleners die zij inschakelt en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

2.2     Welke gegevens verwerken wij?

2.2.1 In het kader van het sluiten van een overeenkomst verwerken wij (alle of een gedeelte van) de volgende (persoons)gegevens:

[Naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, Rijksregisternummer of paspoortnummer, domicilieadres en eventueel verblijfsadres, betalingsgegevens, beroep, gebruikelijk rekeningnummer, kopie van identiteitskaart of paspoort (voor- en achterzijde, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van eventuele lasthebber(s) van deze natuurlijke personen]

2.2.2 Opdat u via de Website een Account zou kunnen maken, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: [uw naam, nickname, betalingsgegevens, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens die u zelf opgeeft].

Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover u deze aan ons verstrekt (al dan niet via de Website).

2.2.3 Via de Website verwerken wij onder meer ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch, enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.

2.2.4 Alfie The Duke verwerkt geen speciale en/of gevoelige persoonlijke gegevens van u, tenzij Alfie The Duke uitdrukkelijke toestemming vooraf heeft aangevraagd en ontvangen. Alfie The Duke verwerkt daarom geen gegevens zoals ras, godsdienst of overtuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens over uw gezondheid, kredietwaardigheid of strafblad.

2.2.5 Alfie The Duke kan uw persoonsgegevens rechtstreeks van u ontvangen dan wel onrechtstreeks via derden.

2.2.6 Alfie The Duke kan uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van een overeenkomst met u, wanneer u contact opneemt met Alfie The Duke, telefonisch, schriftelijk of via de Website dan wel via cookies op de Website. Alfie The Duke kan uw gegevens ook ontvangen via derden (al dan niet als verwerker in opdracht van Alfie The Duke).

2.3     Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

2.3.1 Alfie The Duke verwerkt de persoonsgegevens om de gemaakte overeenkomsten uit te voeren, wanneer u een betaling doet via de Website of wanneer u persoonsgegevens verstrekt via het online formulier op de Website.

De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” of van profilering.

2.4     Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

2.4.1 Alfie The Duke verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden. De volgende (categorieën van) ondernemingen, instellingen of entiteiten kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken (al dan niet als verwerker in opdracht of op instructie van Alfie The Duke):

     • partners, leveranciers, (onder)aannemers, externe dienstverleners waarop Alfie The Duke beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van onze activiteiten (bv. onze IT leverancier(s) in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de Website, IT infrastructuur, netwerkbeheer, ondernemingen die betalings- en facturatiediensten, marketing diensten of analytische diensten verlenen aan Alfie The Duke);
     • de boekhouder(s) / accountants van Alfie The Duke;
     • de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van Alfie The Duke;

2.5     Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

2.5.1 Alfie The Duke zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

2.6     Wat zijn jouw rechten?

2.6.1 U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

2.6.2 U hebt het recht om ons te verzoeken om:

     • inzage van uw persoonsgegevens: U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan Alfie The Duke u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.
     • verbetering van uw persoonsgegevens;
     • verwijdering van uw persoonsgegevens indien:
      • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door Alfie The Duke werden verwerkt;
      • u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;
      • u bezwaar maakt tegen de verwerking;
      • de persoonsgegevens onrechtmatig door Alfie The Duke zouden zijn verwerkt; of
      • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dit recht kunt u niet uitoefenen indien de verwerking nodig is:

     • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; of
     • voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Alfie The Duke;
     • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft. U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:
      • de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, betwist;
      • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
      • in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Alfie The Duke zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang;
      • U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

2.6.3 U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan zich eenvoudig verzetten door dit te laten weten via hello@alfietheduke.com en/of via uitschrijving op de Website.

2.6.4 U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht ons te vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door Alfie The Duke berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

2.6.5 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

2.6.6 U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be).

In geval van een klacht kunt u ook Alfie The Duke contacteren via hello@alfietheduke.com.

2.6.7 De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

2.6.8 Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Alfie The Duke op hello@alfietheduke.com waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Wanneer Alfie The Duke redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag zij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zal Alfie The Duke een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

3    Cooky policy

3.1.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt en/of raadpleegt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bv. toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan de Website en op die manier uw gebruikerservaring wordt verbeterd. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

3.1.2 Welke cookies gebruiken wij?

Alfie The Duke maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de Website:

     • Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.
     • Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.
     • Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies worden zonder uw toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van Alfie The Duke.
     • Niet-functionele cookies: deze cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en/of commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van de Website. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande, specifieke en uitdrukkelijke toestemming vereist. Het gaat hierbij onder meer om de volgende cookies:
      • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. Deze cookies geven weer hoe de Website wordt gebruikt. Zo weten wij bijvoorbeeld hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze Website etc. De statistische analyses helpen ons om te weten hoe de Website wordt gebruikt en om de functionaliteit ervan te verbeteren. Wij gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.
      • Marketing cookies: via deze cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd.
      • Sociale media cookies: deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van socialenetwerksites zoals Facebook of Instagram op te nemen, waardoor je pagina’s kunt delen.

De Website maakt gebruik van (i) eigen cookies (eerste partij cookies) die rechtstreeks worden geplaatst door onze Website en (ii) cookies van derden wiens diensten op de Website gebruikt (kunnen) worden (derde partij cookies) en die worden geplaatst door een domein dat verschilt van het domein van onze Website.

Eerste partij cookies veronderstellen geen doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen, maar kunnen van een derde verwerker gebruik maken, bv. voor het opmaken van statistieken. Ook voor het plaatsen van bv. eerste partij analytische cookies is uw toestemming vereist.

Derde partij cookies maken het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden hetzij direct (bv. door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld of een spionpixel), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan deze van de adverteerder.

Hieronder vindt je een opsomming en beschrijving van de cookies die wij op onze Website gebruiken:

Cookie Gegevens die verzameld en bewaard worden Eigen cookie of derde partij Bewaartermijn
Google Recaptcha Referrer URL Derde partij 6 maanden
IP-adres
Informatie over het besturingssysteem
Cookies
Muis- en toetsenbordgedrag
Datum- en taalinstellingen
JavaScript objecten
Schermresolutie
Geladen bronnen, inclusief stijlen of afbeeldingen
Google-accountgegevens van de gebruiker
Gedrag, zoals scrollen op een pagina, bewegen van de muis, klikken op links, tijd besteed aan het invullen van formulieren en typpatronen
Browsergeschiedenis
CSS informatie
Browser plug-ins
Dashboard statistiek Weergeven van het aantal bezoekers van uw advertentie(s) in uw dashboard. Eigen cookie 1 dag
Cookieyes CookieYes plaatst deze cookie om de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers te onthouden, zodat hun voorkeuren bij volgende bezoeken aan deze site worden gerespecteerd. Het verzamelt of bewaart geen persoonlijke informatie over de bezoekers van de site. Eigen cookie 1 jaar
WordPress WordPress stelt deze cookie in om te bepalen of cookies zijn ingeschakeld op de browsers van de gebruikers. Eigen cookie 1 sessie

 

3.1.3 Toestemming

Bij uw eerste bezoek of gebruik van de Website verschijnt informatie over het gebruik van cookies in een cookiebanner.

Uw toestemming is niet vereist voor noodzakelijke/technische en functionele cookies. Toestemming, te verlenen via de banner, is wel vereist voor niet-functionele cookies, zoals analytische cookies en marketing cookies. Uw toestemming wordt verkregen voordat de cookies geplaatst worden. Als uw toestemming niet wordt verleend, kunnen er geen cookies geplaatst worden. Uw toestemming wordt geïnformeerd (door u de informatie in dit cookiebeleid te verstrekken).

Uw toestemming moet uitdrukkelijk en actief zijn door de vakjes in de cookiebanner aan te vinken. Uw toestemming is specifiek en wordt dus verkregen per cookie of cookiecategorie.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van bepaalde niet-functionele of niet-essentiële cookies, kunt u deze instelling te allen tijde wijzigen en uw toestemming intrekken. Eerder opgeslagen cookies zullen worden verwijderd. U kunt uw toestemming voor onze cookies te allen tijde intrekken, ook als u eerder toestemming heeft gegeven. Houd er rekening mee dat als u geen toestemming geeft voor sommige van onze cookies, de gebruikerservaring op de Website negatief kan worden beïnvloed.

3.1.4 Cookies in- en uitschakelen – beheren

Bij alle gangbare browsers kunt u de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld. Via uw webbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangegeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt uw webbrowser ook instellen zodanig dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst.

Indien u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.