Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Alfie The Duke met maatschappelijke zetel te Mol en ingeschreven in het KBO onder het nummer 0801.930.177 (hierna: “Alfie The Duke”).
Artikel 1 - Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Alfie The Duke en aangeboden aan professionele klanten (hierna: “Opdrachtgever”). Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.
Artikel 2 - Offertes
De Opdrachtgever heeft steeds gedurende 15 dagen de mogelijkheid om het Alfie The Duke platform uit te testen (zowel het dashboard met de builder als de website) via een specifiek voor de Opdrachtgever voorziene URL. De overeenkomst tussen Alfie The Duke en de Opdrachtgever komt tot stand op het ogenblik dat de Opdrachtgever aan Alfie The Duke bevestigt dat hij verder gebruik wenst te maken van het platform of andere diensten van Alfie The Duke.
Artikel 3 - Prijs en betaling
De prijs voor een website omvat steeds: het opstarten van de website op basis van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal en een onderhoud met de Opdrachtgever om de werking van Alfie The Duke toe te lichten. Support, een domeinnaam en de hosting van de website zijn optionele diensten. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat deze prijs jaarlijks kan worden aangepast en/of geïndexeerd.
Door de diensten te bestellen, stemt de Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door Alfie The Duke, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen. De facturen van Alfie The Duke worden automatisch en volledig op de factuurdatum geïnd via kredietkaart of domiciliëring (SEPA Direct Debit). Bij betaling via SEPA Direct Debit (SDD) wijkt Alfie The Duke bijgevolg op basis van interne procedures formeel af van de wettelijke verplichting die stelt dat men 14 kalenderdagen op voorhand kennis moet geven van het verschuldigde bedrag, alvorens dit geïnd kan worden.
Indien de Opdrachtgever de betaling weigert en/of terugvordert doet hij afstand van zijn website / product en zal deze onmiddellijk afgesloten worden. Indien de opdrachtgever toch zijn website / product wenst te behouden zal er een nieuwe licentie aan de actuele prijs opgestart worden en een éénmalige administratieve kost van € 50 aangerekend worden.
Voor iedere vertraging is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Daarnaast is Alfie The Duke steeds gerechtigd om de website offline te halen indien de Opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt en na hiervoor in gebreke te zijn gesteld.
Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Alfie The Duke kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.
Artikel 4 - Uitvoering
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de Opdrachtgever. Indien Alfie The Duke dit noodzakelijk acht heeft zij het recht om de opdracht dan wel een deel ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.
De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om alle gegevens die noodzakelijk zijn tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van Alfie The Duke tijdig te beantwoorden. Enige vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van stukken kan nooit aan Alfie The Duke worden ten laste gelegd. In dit geval kan Alfie The Duke ook beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie.
Artikel 5 - Levering en termijn
In geval van een website wordt na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever en Alfie The Duke en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de website. Tussentijdse resultaten worden door Alfie The Duke op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden, aanpasbaar aan de hand van een wachtwoord.
De door Alfie The Duke aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt Alfie The Duke geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt Alfie The Duke geenszins verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.
De Opdrachtgever erkent en aanvaardt aan Alfie The Duke de mogelijkheid te geven om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de Opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt Alfie The Duke zich het recht voor om op de door haar ontwikkelde websites een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website.
Artikel 6 - Gebruiksvoorwaarden Dashboard
Door het aanvragen van een demo-versie van de website, het aanvragen van een offerte of door het afsluiten van de overeenkomst met Alfie The Duke aangaande het opstarten en/of onderhouden en/of hosten van een website via het platform van Alfie The Duke (hierna: de Website) gaat de Opdrachtgever eveneens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het dashboard.
De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zich ervan te weerhouden de Website te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maken op de rechten van derden dan wel weigeren om de door Alfie The Duke gevraagde redelijke richtlijnen na te leven.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen op of via de Website te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier. Het is verboden om de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imago of, in het algemeen, op zijn privacy aan de hand van de Website, dan wel de intellectuele eigendomsrechten van derden te miskennen.
Bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden behoudt Alfie The Duke zich het recht voor om de Website van de Opdrachtgever offline te halen na het verzenden van een verwittiging, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Indien de Opdrachtgever na het geven van een verwittiging blijft in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden, is Alfie The Duke gerechtigd om de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijk ingang, zonder verdere verwittiging en zonder rechterlijk tussenkomst te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Artikel 7 - Duur van de overeenkomst en beëindiging
De overeenkomsten van Alfie The Duke kunnen jaarlijks worden aangegaan. De Opdrachtgever kan de website op elk moment verhuizen naar een andere partij, maar er zijn geen terugbetalingen mogelijk.
De overeenkomst zal automatisch verlengd worden met een jaar, als ze niet door de Opdrachtgever opgezegd wordt tegen uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop ervan, wat Alfie The Duke het recht zal geven om de Opdrachtgever voor de verlengde duur te factureren.
De overeenkomst kan te allen tijde door Alfie The Duke eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; de Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van Alfie The Duke te voldoen en niet reageert op de ingebrekestelling van Alfie The Duke; de Opdrachtgever de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van Alfie The Duke dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door Alfie The Duke gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. Alfie The Duke is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever erkent en aanvaardt Alfie The Duke te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.
Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten
Alfie The Duke behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten, ontwerpen, software, documentatie en andere resultaten van de diensten die zij levert, inclusief maar niet beperkt tot de programmeercode. Deze rechten omvatten onder meer auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen, waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de materialen waarop de intellectuele eigendomsrechten van Alfie The Duke rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, te verwijderen, te vervreemden, te verhuren, te verkopen, te distribueren, te verzenden, openbaar te maken of anderszins commercieel te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfie The Duke.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Alfie The Duke kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens opzet of grove nalatigheid van Alfie The Duke.
De Opdrachtgever vrijwaart Alfie The Duke tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Alfie The Duke geleverde producten en/of diensten.
Artikel 10 - Overmacht
Alfie The Duke is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van het platform van derden zoals Google, Facebook, ... Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 11 - Klachten
Klachten met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Alfie The Duke te worden gemeld. Indien een klacht gegrond is, zal Alfie The Duke de producten en/of diensten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 12 - Vertrouwelijkheid
Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden en op de overeenkomsten die door Alfie The Duke worden gesloten, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zijn exclusief bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
Artikel 14 - Slotbepalingen
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Alfie The Duke en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.